Tab Content
Taraskin
Tab Content
No Recent Activity

49

 1. v tebe wo,znov asjky vubulo?
 2. staruj,vrybaj asjky,ja v neti!!!!!!
 3. taraskin,4omy kolu ja puwy tobi povidomlennja,moei fotku tyt nema a tilku znak putannja stoitj??
 4. Taraskin,4ogo tobi v Dobrotvir pertusj??
 5. .....
 6. Óâ?æ?åìûé Ò?ð?ñ. ß ïðîñèë ñîîáùèòü öå?ó òüëüêî ç? ðåçåðâó?ð è áîåâîé êë?ï??, ò.ê. äåò?ëè äëÿ óä?ð?èê? è ìîäåð? óæå òî÷?ò.
 7. ........
 8. Ò?ð?ñ, ýòî êòî? : http://www.airgun.in.ua/member.php?u=665
 9. Ò?ð?ñ ,ïðèâåò ,ïîìîãè ð?çîáð?òüñÿ .? -
  http://airgun.in.ua/usercp.php-ï?ðîëü 9092. ýòî êòî ïèøåò?
  ðóã?òüñÿ ?å áóäó.ñëîâî .
  ñìûñë? ?åò . òû ïîñìîòðè ê?êèå ?êöèè , ð?ñïðîä?æè ,ÒÎ,..?å îáåù?ë î? ì?å ÒÎ áåñïë?ò?î ,ä? è îñò?ëü?ûì òîæå..
  ê??ê î? ñò?ë ÌÀÉÑÒÅÐÎÌ ó â?ñ? ê?ê? ïî÷åìóóóó....................òû ïîñìîòðè ñêîëüêî ñóåòû...ñêóëåæ.òÿâê??üå..Ò?ð?ñ ,âû ÷òî ñëåïûå?
  ïðîñòè ,÷òî áåñïîêîþ....?å ïûò?þñü åãî î÷åð?èòü-âåñ?? ïîê?æåò êòî äå ñð?ë(ïðîñòè).
  ó â?ñ ÒÀÊÎÃÎ ?å áûëî ïîê? î? ?å ïåðååõ?ë ñþä?....
  ê?ê ì?å ïëîîõî.....ê?ê ?å ïðèÿò?î......
  ...ò?êîå ð?çî÷?ðîâ??èå ...ÿ åìó âåðèë(.
  óä?÷è.
  Ï,Ñ,
  îòâåòü -êòî ýòî ïèøåò è ÷òî ýòî ç??÷èò,ïëèç
41 49 49
5 5 ... 345
5 5 ... 345
Taraskin

10.04.2006 (14)
Taraskin
:
Interests:


:
- " ... ".


5,231
1.04
49
25.02.2011 10:24
22.09.2006
2