Taraskin pal58

3

  1. ! . 60. 75. 150. . , .. 70. . . .. . .. ? ..?
    pal58@ukr.net
  2. Ò?ð?ñ!Êîãä? ??êî?åö-òî ÿ ïîëó÷ó ñâî¸ æåëåçî?! Îòïð?âèë 09.06.09. äî ñèõ ïîð îä?è îáåù??èÿ!  ê?êîé èç ïî?åäåëü?èêîâ ê?êîé ?åäåëè, ìåñö?,ãîä? ýòî ñëó÷èòñÿ?
    Àëåêñ??äð.Êèåâ. 14.10.09ã.
  3. äîáðûé äå?ü ò?ð?ñ!
    êèò â ëîæå âè?òîâêè èëè ïîä ñòâîëîì?ê?ê?ÿ êîìïëåêò?öèÿ ?? ä???ûé ìîìå?ò, ê?êîâ? ïðîöåäóð? ð?ñ÷¸ò? è ïåðåñûëêè?
1 3 3