Диалог между Roman и льолік

1 Публичные сообщения

  1. ïðèâ³ò ÿê ñïð�âè? øî �îâîãî?
    äèâëþñü òè â ñåðéîç �� ðñð ç�äèâëÿºøñÿ...
    Г·ГЁ ГІГ® Г?ГҐ ГІГЁ?
    äå âñ³ ïðîï�ëè?
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1