Диалог между Trigal и Andriy

1 Публичные сообщения

  1. äîáðîãî ä�ÿ.ï³äê�æè áóäü ë�ñê� ìèñëèâñüê³ ì�ã�çè�è â îäåñ³ êóäè â�ðòî ç�éòè. â ïî�åä³ëîê 22.06 áóäó â â³äðÿäæå��³ ó â�ñ â îäåñ³.äÿêóþ.
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1